Lietošanas noteikumi

Piekļuve šai interneta mājas lapai liecina par to, ka Vietnes apmeklētājs un lietotājs atzīst šos noteikumus, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

Bankas Citadele noteikumi un prasības

Pēdējā maiņa: 2017. gada 1. jūnijā

Banka Citadele nosaka, ka visi tie, kas apmeklē interneta resursus un Vietnes, kur ir minēti Visa produkti un pakalpojumi, ņem vērā šajā dokumentā minētos noteikumus un prasības. Apmeklējot šo interneta resursu, Vietnes apmeklētājs un lietotājs apliecina, ka akceptē šos noteikumus un prasības.

1. VIETNES ĪPAŠNIEKS

Šī interneta Vietne pieder un to pārvalda banka Citadele, kura ir saņēmusi licenci no Visa. Uzņēmums Visa, tā meitas uzņēmumi un tā filiāles neuzņemas nekādu atbildību par šo Vietni.

2. LIKUMI UN NOTEIKUMI

Šīs Vietnes apmeklētājs un lietotājs ir pakļauts visiem piemērojamiem starptautiskajiem, valsts un vietējiem likumiem un noteikumiem un apņemas tos ievērot.

3. AUTORTIESĪBAS/TIRDZNIECĪBAS ZĪMES

Vietnē izmantotās tirdzniecības zīmes, logotipi un pakalpojuma zīmes (Zīmes) attiecīgi pieder bankai Citadele, Visa un citām pusēm. Lietotājs Zīmes nedrīkst izmantot nekādām vajadzībām, tajā skaitā, bet ne tikai attiecībā uz meta tagiem, kas izvietoti citās interneta lapās vai vietnēs, ja vien nav saņemta iepriekšēja un rakstiska atļauja no bankas Citadele, Visa, vai jebkuras trešās puses, kurai pieder Zīmes. Autortiesības aizsargā visu informāciju un saturu, t.sk. programmatūru, kādu var saņemt no Vietnes (Saturs). Lietotāji Vietnē atrodamo Saturu nedrīkst modificēt, kopēt, izplatīt, publicēt, pārdot, licenzēt, vai lietot, lai radītu derivatīvus, ja tas tiek darīts komerciāla vai publiska rakstura vajadzībām.

4. BEZ GARANTIJĀM

Šajā vietnē atrodamais saturs, produkti vai pakalpojumi, kā arī tie, kas iegūti saistītā interneta vietnē (Saistīta vietne), tiek piedāvāti tādi, kā tie ir, bez jebkādam tiešām vai netiešām garantijām, tajā skaitā, bet ne tikai, netiešajām garantijām par preču kvalitāti un piemērotību konkrētai vajadzībai, īpašumtiesībām, tiesību pārkāpumiem, drošībai un precizitātei.

Ja vien tas nav paredzēts attiecīgajā patērētāju tiesību aizsardzības likumā, banka Citadele un Visa neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumiem, kādi rodas tāpēc, ka Vietnes apmeklētājs un lietotājs ir uzticējies Saistītā vietnē atrastajai informācijai vai arī ir paļāvies uz produktu vai pakalpojumu, kas iegūts no tādas vietnes. Vietnes apmeklētājs un lietotājs ir pilnībā atbildīgs par pārliecināšanos, ka Vietnē vai Saistītā vietnē iegūts viedoklis, padoms vai cita veida saturs ir precīzs, pilnīgs un lietderīgs. Lūdzam izmantot atbilstoša profesionāļa padomu, lai izvērtētu konkrēto viedokli, padomu, pakalpojumu vai cita veida saturu.

5.  ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA ATTIECĪBĀ UZ VIETNES LIETOŠANU

Banka Citadele un Visa atsakās no jebkāda veida atbildības (neatkarīgi no tā, vai tās pamatā ir līgums, delikts, noteikta atbildība vai cits pamats) par tiešajiem, netiešajiem, nejaušajiem zaudējumiem , kādi rodas saistībā ar Vietni un tās lietošanu (arī tad, ja banka Citadele un Visa ir bijuši informēti par šādu zaudējumu iespējamību), t.sk. arī atsakoties no atbildības par jebkādiem vīrusiem, kādi, iespējams, inficē lietotāja datortehniku.

6. KOMUNIKĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

Ja vien likumā nav paredzēta cita kārtība, banka Citadele nodrošinās konfidencialitāti caur Vietni veiktai komunikācijai, kurā ietverta lietotāju personīgā informācija un kura tiek nosūtīta tieši banka Citadele. Konfidencialitātes prasība neattiecas uz ierakstiem ziņu lapā vai tērzēšanas telpā. Banka Citadele drīkst bez jebkāda veida atbildības, jebkādiem mērķiem pēc tās ieskatiem izmantot šāda veida informāciju (t.sk. idejas, koncepcijas, zināšanas u.c. veida intelektuālo īpašumu) un to nosūtīt jebkurai trešajai pusei, tai skaitā, bet ne tikai, mātes uzņēmumam, meitas uzņēmumiem, filiālēm vai Visa, nodrošinot, ka tas tiek darīts atbilstoši likuma prasībām.

7. INFORMĀCIJAS IZVIETOŠANA

Bankai Citadele nav pienākuma pārbaudīt ziņas, informāciju vai saturu, kuru Vietnes apmeklētāji un lietotāji izvieto Vietnē, un tā neuzņemas atbildību par šiem izvietojumiem. Neskatoties uz to, banka Citadele drīkst pārbaudīt Vietni un noraidīt vai dzēst komentārus, kuros konstatēts/i:

a) Teksts, kas ir nelikumīgs, kaitniecisks, draudošs, apvainojošs, godu un cieņu aizskarošs, vulgārs, zaimojošs, rasistisks, etniski aizvainojošs, vai arī citā veidā nepieņemams, tai skaitā, bet ne tikai, materiāli, kas radītu pamatu civilprasībai, vai kuros ir mudinājums rīkoties krimināli, vai citādi pārkāpt jebkuru starptautisko, valsts un vietējo likumu;

b) Jebkāda veida reklāmas materiāli vai sludinājumi;

c) Teksts, kuru izvietojis kāds, kas izliekas par citu personu;

d) Personīga informācija, kā piemēram, telefona numuri, pases numuri, kontu numuri, adreses vai atsauksmes no darba devējiem;

e) Teksts, kuru izvieto cilvēks, kas nav bankas Citadele vai Visa darbinieks, bet izliekas par tādu, ja tekstā ir iekļauta konfidenciāla informācija par banku Citadele un/vai Visa;

f) Teksts, kurā ir piedāvātas nelikumīgas ar autortiesībām aizsargātas vai privātas informācijas lejupielādēšanas iespējas;

g) Vairākus tekstus, kurus viens un tas pats lietotājs ir izvietojis vairākās sadaļās, bet ar to pašu vai līdzīgu saturu;

h) Jebkāda veida ķēdes vēstules.

8. PERSONĪGIE DATI

Vietnes apmeklētājs un lietotājs atzīst, ka izmantojot Vietni, lai bankai Citadele iesniegtu jebkāda veida personīgu vai ar uzņēmējdarbību saistītu informāciju, Vietnes apmeklētājs un lietotājs dod atļauju minēto informāciju pārraidīt pāri robežām, lai veiktu informācijas apstrādi atbilstoši bankas Citadele biznesa praksei.

Vietnes apmeklētājs un lietotājs apzinās, ka Saistītās Vietnēs var būt personisko datu izmantošanas noteikumi, kas atšķiras no šiem noteikumiem. Visa un banka Citadele neuzņemas atbildību par šādiem noteikumiem.

9. NOTEIKUMU GROZĪŠANA

Banka Citadele saglabā tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus, kas Vietnes apmeklētājam un lietotājam ir saistoši un banka Citadele paļaujas, ka Vietnes apmeklētājs un lietotājs ir iepazinies ar šādiem grozījumiem.

10. NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā banka Citadele un Visa  saglabā tiesības izmantot visus likumiskos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, t.sk. bloķēt Vietnes apmeklētāja un lietotāja pieeju šai Vietnei.

11. PIEEJA AR PAROLI PASARGĀTĀM UN DROŠĀM VIETNES SADAĻĀM

Pieeja ar paroli pasargātām un/vai citādi aizsargātām Vietnes sadaļām ir atļauta tikai autorizētiem lietotājiem. Ja minētajām sadaļām cenšas piekļūt neautorizēta persona, to var uzskatīt par noziedzīgu nodarījumu.