X REWARDS balvu programmas noteikumi

1. X REWARDS balvu programma

1.1. X REWARDS balvu programma (turpmāk tekstā – Programma) ir lojalitātes programma, kurā piedalās AS „Citadele banka” (turpmāk tekstā – Banka) emitēto VISA maksājumu karšu - X smart, X supreme, X hero, X prime, X Platinum, X Infinite pamata un papildu karšu (turpmāk tekstā – Karte) lietotāji, Latvijas Republikas rezidenti.

1.2. Bankai ir tiesības mainīt Programmas noteikumus, izvietojot par to attiecīgu informāciju mājas lapā www.xrewards.lv.

2. Programmas dalībnieki

2.1. Par Programmas dalībnieku var kļūt Bankas emitēto VISA maksājumu karšu X smart, X supreme, X hero, X prime, X Platinum, X Infinite pamata un papildu karšu lietotāji, kuri ir reģistrējušies Programmai www.xrewards.lv (turpmāk tekstā – Dalībnieks).

2.2. Programmai Kartes lietotāji var reģistrēties:

  • mājas lapā www.xrewards.lv/registracija, izvēloties autorizāciju ar Citadele internetbanku,
  • Citadele bankas mobilajā aplikācijā, sadaļā X REWARDS, autorizējoties ar lietotni (Citadele internetbanka),
  • Citadele internetbankā, online.citadele.lv, sadaļā X REWARDS, autorizējoties ar internetbankas pieejām.

Reģistrējoties ar Citadeles internetbankas pieejām, Dalībnieks izvēlas turpmāk šo autorizācijas veidu.

2.3. Pamata kartes dalība Programmā nenozīmē papildu kartes automātisku dalību Programmā. Papildu kartes lietotājam pašam ir jāreģistrējas Programmai interneta vietnē www.xrewards.lv, lai kļūtu par Dalībnieku.

2.4. Par Programmas Dalībnieku var kļūt Kartes lietotājs, kurš ir sasniedzis vismaz 7 (septiņu) gadu vecumu.

2.5. Reģistrējoties un izmantojot Programmas priekšrocības, Dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem, kā arī visām izmaiņām, kas tajos tiks veiktas. Noteikumu aktuālā versija ir pieejama mājas lapā www.xrewards.lv/noteikumi.

2.6. Pēc reģistrācijas Dalībniekam tiks izveidots viņa X REWARDS konts, kurā tiks apkopota informācija par Dalībnieka saņemtajiem punktiem un pieejamajām balvām (turpmāk tekstā – Konts). Informācija par Programmas priekšrocībām un saņemto punktu skaitu ir pieejama www.xrewards.lv, Bankas mobilajā aplikācijā, kā arī Citadele internetbankā online.citadele.lv

3. Punktu pelnīšana

3.1. Pirkums šo noteikumu izpratnē ir preces un/vai pakalpojuma iegāde, norēķinoties ar Karti, izmantojot POS terminālu pie tirgotājiem, vai norēķinoties ar Karti par pirkumiem internetā. Punkti netiek uzskaitīti par pirkumiem, kas ir veikti azartspēļu vietās, t.sk. online kazino, kā arī par darījumiem, kas uzskatāmi par naudas darījumiem (piemēram, virtuālās naudas iegāde, valūtas pirkšana, Quasi cash, utml.) un par savu kontu/subkontu papildināšanu maksājumu un citās finanšu iestādēs.

3.2. Par katra veiktā pirkuma katru iztērēto pilnu 1 eiro ar Bankas emitētajām kartēm: X prime, X supreme, X hero, X Platinum Dalībnieks saņem 1 (vienu) X REWARDS punktu.

Piemērs: Ja Dalībnieks ir veicis piecus pirkums ar augstāk minēto Bankas emitēto karti par summām 3.49 EUR, 17.90 EUR, 6.21 EUR, 28.34 EUR un 4.57 EUR, tad viņš/ viņa saņems 58 X REWARDS punktus (par katram pirkumam iztērētajiem pilnajiem eiro, neņemot vērā pirkuma summas matemātiskās noapaļošanas principu).

3.3. Par katra veiktā pirkuma katru iztērēto pilnu 1 eiro ar Bankas emitēto X Infinite karti Dalībnieks saņem 2 (divus) X REWARDS punktus.

Piemērs: Ja Dalībnieks ir veicis piecus pirkums ar augstāk minēto Bankas emitēto karti par summām 3.49 EUR, 17.90 EUR, 6.21 EUR, 28.34 EUR un 4.57 EUR, tad viņš/ viņa saņems 116 X REWARDS punktus (par katram pirkumam iztērētajiem pilnajiem eiro, neņemot vērā pirkuma summas matemātiskās noapaļošanas principu).

3.4. Par katra veiktā pirkuma katriem iztērētajiem pilniem 2 eiro ar Bankas emitēto X smart karti Dalībnieks saņem 1 (vienu) X REWARDS punktu.

Piemērs: Ja Dalībnieks ir veicis piecus pirkums ar X smart karti par summām 3.49 EUR, 17.90 EUR, 6.21 EUR, 28.34 EUR un 4.57 EUR, tad viņš/ viņa saņems 28 X REWARDS punktus (par katram pirkumam iztērētajiem pilnajiem 2 (diviem) eiro, neņemot vērā pirkuma summas matemātiskās noapaļošanas principu).

3.5. Banka ir tiesīga pašas noteikta termiņa ietvaros piešķirt papildus X REWARDS punktus Dalībniekam par norēķiniem ar noteikta veida Karti pie Bankas noteiktiem Programmas sadarbības partneriem (turpmāk tekstā – Partneri) un/vai ja Dalībnieks izpilda Bankas organizētas akcijas noteikumus, kas paredz papildus X REWARDS punktu piešķiršanu. Aktuāla informācija par papildus X REWARDS punktu iegūšanas iespējām ir pieejama www.xrewards.lv.

3.6. Punkti par pirkumiem ar visām uz Dalībnieka vārda izsniegtajām Kartēm tiek skaitīti kopā. Punkti par pirkumiem ar pamata un papildu karti, kuras ir piesaistītas pie viena konta, netiek skaitīti kopā, bet gan katra Kartes lietotāja (Dalībnieka) atsevišķā Kontā.

Piemēram, ja Dalībniekam ir uz viņa/ viņas vārda izsniegta X hero pamata karte un X Platinum pamata karte, Punkti par pirkumiem ar abām Kartēm tiks skaitīti kopā Dalībnieka Kontā. Taču, ja Dalībnieka X hero kontam ir piesaistīta arī papildu karte, tad Punkti par pirkumiem ar papildu karti netiks uzskaitīti Dalībnieka - pamata kartes lietotāja Kontā, bet gan Dalībnieka - papildu kartes lietotāja Kontā.

3.7. Uzdāvināt, pārskaitīt vai kādā citā veidā nodot Dalībnieka uzkrātos Punktus citai personai, tajā skaitā, citam Dalībniekam Dalībnieks nevar, ja vien Banka nav noteikusi citādi.

3.8. Punkti tiek ieskaitīti Dalībnieka Kontā tajā datumā, kurā naudas līdzekļu summa par veikto pirkumu tiek debetēta (ieturēta) no Kartes konta.

3.9. Punktu krāšanas termiņš nav noteikts.

3.10. Punktu derīguma termiņš ir 24 mēneši no to ieskaitīšanas Dalībnieka Kontā, izņemot gadījumus, ja iestājas šajos Programmas noteikumos paredzētie apstākļi, kuri uzskatāmi par pamatu uzkrāto Punktu dzēšanai ātrākā termiņā. Punkti, ko Dalībnieks 24 mēnešu laikā nav apmainījis pret balvām, tiek dzēsti.

3.11. Maksimālais iespējamais Punktu skaits, ko var uzkrāt viens Dalībnieks, nav noteikts.

3.12. Ja Dalībnieka Karte tiek slēgta vai ar to netiek veikti pirkumi 12 mēnešu periodā, un Dalībniekam nav citas Kartes, visi uzkrātie, neizmantotie Punkti tiek dzēsti. Ja Dalībnieks slēdz vienu Karti vai ar vienu Karti netiek veikti pirkumi 12 mēnešu periodā, bet viņam/ viņai ir vēl cita Karte, Punkti par pirkumiem, kas veikti ar Karti, kas tiek slēgta vai ir neaktīva, tiek saglabāti.

4. Punktu izmantošana

4.1. Uzkrātos Punktus var apmainīt pret balvām Programmas mājas lapā www.xrewards.lv

4.2. Attiecīgās balvas var iegūt, izmantojot uzkrātos Punktus, tiklīdz Dalībnieka Kontā ir sasniegts attiecīgās preces vai pakalpojuma iegūšanai nepieciešamais Punktu skaits.

4.3. Punktus var izmantot, izvēloties balvas mājas lapā www.xrewards.lv un apmainot tos pret Partneru piešķirtām precēm, pakalpojumiem vai atlaidēm (turpmāk tekstā – Balvas). Izvēloties Balvu, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un tam nav pretenziju pret Balvas saņemšanas nosacījumiem.

4.4. Ja Balvas pasūtīšanas brīdī Dalībnieks ir norādījis savu telefona numuru vai e-pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt apstiprinājumu par notikušo Punktu apmaiņu pret Balvu, tad Banka uz to nosūta apstiprinājuma ziņu. Tāpat Dalībnieks savā Kontā var aplūkot savu Programmas ietvaros veikto darījumu vēsturi.

4.5. Ar brīdi, kad Dalībnieks ir izvēlējies Balvu un apstiprinājis savu izvēli, Balvas pieprasījumu vairs nav iespējams atsaukt un/vai veikt tā maiņu, ja vien apstiprinājuma e-pastā vai SMS nav norādīts citādi.

4.6. Balvu pieejamība var būt atkarīga no to pieejamības Partneru krājumos vai no citiem Partnera nosacījumiem. Balvu nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem vai īpašiem pakalpojumiem, ja vien nav norādīts citādi. Balvas izmantošanas iespējas nepilngadīgām personām var būt atkarīgas no Partnera apstiprinātajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un tam saistošajām tiesību normām. Papildinformācija par Balvu pieejamību un īpašiem nosacījumiem ir pieejama www.xrewards.lv, kā arī pie attiecīgā Partnera.

4.7. Ja jebkādu iemeslu dēļ Dalībnieka izvēlēto Balvu nav iespējams nodrošināt, Banka piedāvā Dalībnieka izvēlētās Balvas vietā tās vērtībai līdzvērtīgu Balvu no Programmas klāsta pēc Dalībnieka izvēles.

4.8. Balvu klāsts var mainīties. Izmaiņas Balvu klāstā, Balvu aprakstā, cenā, kā arī nepieciešamo Punktu skaitā tiek veiktas X REWARDS mājas lapā www.xrewards.lv bez iepriekšēja paziņojuma. Līdz ar to, informācijai par Balvām, kas norādītas Programmas reklāmas materiālos, tajā skaitā, tipogrāfiski iespiestajos bukletos, ir tikai informatīvs raksturs, un Dalībniekam Balvas ir pieejamas tikai atbilstoši tam klāstam, kas ir pieejams interneta vietnē www.xrewards.lv brīdī, kad tajā tiek veikta Balvas izvēle un apstiprinājums.

4.9. Punktus nevar apmainīt pret skaidru naudu.

4.10. Punkti, kas tiek apmainīti pret Balvu, tiek neatgriezeniski dzēsti no uzkrāto Punktu skaita.

5. Dalības pārtraukšana

5.1. Bankai ir tiesības dzēst visus Dalībnieka uzkrātos Punktus, neizsniegt Balvas, kā arī izslēgt Dalībnieku no turpmākās dalības Programmā, ja Dalībnieks veic jebkādas krāpnieciskas vai pretlikumīgas darbības ar Karti, tostarp Punktu uzkrāšanai un Balvas saņemšanai.

6. Citi noteikumi

6.1.Programmas Dalībnieks automātiski piedalās Bankas organizētajās preču vai pakalpojumu loterijās, ja Banka tādas organizē un Dalībnieks atbilst attiecīgās loterijas dalībnieka kritērijiem, kurus loterijas noteikumos noteikusi Banka. Informācija par aktuālajām Bankas organizētajām loterijām, kas attiecas uz Programmas Dalībniekiem, kā arī attiecīgās loterijas noteikumi, loterijas atļaujas numurs, t.sk. informācija par loterijas norises kārtību un piedalīšanās nosacījumiem, laimestu fondu, loterijas norises sākuma un beigu datumu, ir  pieejama www.xrewards.lv.

6.2. Dalībnieks ir informēts, ka Banka veic Dalībnieka personas datu apstrādi ar nolūku uzskaitīt Punktus par pirkumiem, kas veikti ar Karti, organizēt Balvas saņemšanu, kā arī pārbaudīt Dalībnieku atbilstību Bankas organizētās loterijas dalībnieka kritērijiem un organizēt loteriju, t.sk. loterijas uzvarētāja noteikšanu un laimesta saņemšanu, paredzot, ka personas tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Bankas apstiprinātajiem Privātuma aizsardzības noteikumiem, kuri pieejami Bankas mājas lapā.

6.3. Ja Balvas gala saņēmējs ir trešā persona, Dalībnieks ir atbildīgs par šīs trešās personas datu nodošanu Partnerim saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām (piem., žurnāla abonementa noformēšanai sniegt nepieciešamo informāciju – saņēmēja vārdu, uzvārdu, telefona numuru, adresi), t.sk. šādā gadījumā Banka var veikt arī attiecīgās trešās personas datu apstrādi ar nolūku organizēt Balvas saņemšanu, paredzot, ka personas tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Bankas apstiprinātajiem Privātuma aizsardzības noteikumiem, kuri pieejami Bankas mājas lapā, un Dalībnieks ir atbildīgs par attiecīgās trešās personas informēšanu par tās iespējamo personas datu apstrādi.

6.4. Par Balvas (-u) izpildījumu, kvalitāti un/vai saturu Banka neatbild. Ar šāda veida pretenzijām Dalībniekam nepieciešamības gadījumā ir jāvēršas pie Partnera.

6.5.Bankai ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Dalībniekam vienpusēji izdarīt grozījumus un/vai papildinājumus Programmas noteikumos. Banka informē Dalībniekus par jebkādiem Programmas noteikumu grozījumiem vai papildinājumiem, publicējot šādus grozījumus vai papildinājumus mājas lapā www.xrewards.lv, un tie kļūst saistoši Dalībniekam no Noteikumu jaunās redakcijas publicēšanas dienas. Dalībnieka pienākums ir patstāvīgi iepazīties ar Programmas noteikumiem un sekot līdzi to izmaiņām.

6.6. Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt un slēgt Programmu, par to informējot Dalībniekus 2 (divus) mēnešus iepriekš, mājas lapā www.xrewards.lv. Šādā gadījumā Dalībniekam ir iespēja izmantot uzkrātos Punktus laikā līdz Programmas slēgšanai.

6.7. Nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) gadījumā Bankai ir tiesības vienpusēji apturēt Programmu un Punktu uzskaitīšanu, kā arī to apmaiņu pret Balvām līdz brīdim, kad nepārvaramas varas apstākļu iedarbība ir beigusies, attiecīgu informāciju nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, izvietojot Bankas internetbankā un/vai mājas lapā www.xrewards.lv.

6.8. Jebkura nesaskaņa, prasība vai strīds starp Banku un Dalībnieku, kas izriet no Programmas, tiks izšķirts līgumā par Kartes izsniegšanu noteiktajā kārtībā.

6.9. Plašāku informāciju par Programmu var saņemt, piezvanot Bankas attālinātas apkalpošanas centram Sky Branch pa diennakts bezmaksas tālruņa numuru 67010000 vai Programmas mājas lapā www.xrewards.lv.

Redakcijas datums: 14.12.2022.